A RAL Elektro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RAL Elektro Kft. vagy Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat:

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „érintett”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: RAL Elektro Kft.

Cégjegyzékszám: 11-09-011119
Székhely: 2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 27.

Honlap: https://ralelektro.hu/
Postacím:  2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 27.
E-mail: ralelektro@ralelektro.hu
Telefon:  +36 20 556 86 82

 

 1. HATÁLYA
 • Tárgyi hatály: Jelen tájékoztató hatálya a ralelektro.hu honlapra (a továbbiakban: honlap) látogatással, illetve a munkaerő-toborzás, valamint a honlapon keresztül beküldött megkeresések során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésekre, adatfeldolgozásokra terjed ki.
 • Személyi hatály: A honlapra látogató, illetve a honlapon keresztül állásra pályázó, a honlapon keresztül az adatkezelőt megkereső természetes személyek.

Időbeli hatály: Jelen tájékoztató hatálya az elfogadásától (ld. a tájékoztató végén megjelölt dátum) annak visszavonásáig vagy módosításáig terjed.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:

 

4.1. A Karrier oldalon megadott személyes adatok

Az Adatkezelő honlapján meghirdetett, nyitott pozíciókra jelentkezés során megadott személyes adatok, úgymint az állásra jelentkező neve, e-mail címe, valamint a felcsatolt önéletrajzban, illetve a jelentkezéshez írt szöveges üzenetben az adatkezelő tudomására hozott bármely személyes adat.

 

Az érintett

adatok

Cél Jogalap Tárolási, érvényességi idő
Az állásra pályázó neve, e-mail címe, önéletrajzi adatai, egyéb általa megadott személyes adatok. A pályázó értékelése, alkalmasságának megállapítása, kapcsolatfelvétel a kiválasztás folyamán. Az érintett pályázó hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) (a) pont]. A kiválasztási folyamat vége, de legfeljebb 30 nap.

Az adatkezelő a honlapon meghirdetett állásokra benyújtott jelentkezéseket a pályázónak a honlap karrier oldalán megadott neve és e-mail címe, valamint a pályázó által az üzenet szövegrészben megadott egyéb személyes adata, valamint a feltöltött önéletrajzi adatok alapján vizsgálja meg a pályázónak az általa kiválasztott nyitott pozícióra való alkalmasságát. Az adatkezelő az így beküldött önéletrajzokat és a pályázó által önként megadott egyéb személyes adatokat a kiválasztási folyamat végéig, de legfeljebb a feltöltéstől számított 30 napig tárolja.

Az adatkezelő a pályázó számára eredménytelen kiválasztási folyamatot követő egy éven belül is jogosult a pályázó személyes adatainak egy esetleges további kiválasztási folyamatban történő felhasználására, amennyiben ezen adatkezelés feltételeiről adatkezelő a pályázót külön tájékoztatja, és pályázó a tájékoztatást követően önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezelje abból a célból, hogy az adatkezelő a pályázónak további munkalehetőséget tudjon felkínálni.

 

4.2. Sütik (cookie-k)

A honlapon a testre szabott kiszolgálás érdekében honlapra látogatók (’látogató’) számítógépén ún. sütik (cookie-k) kerülnek elhelyezésre és visszaolvasásra. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják a látogatót, céljuk a weboldalak felhasználói élményének javítása. A cookie-k tárolják a látogató személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A sütiket a látogató letörölheti és általában egy idő után maguktól is törlődnek, lejárnak. A sütiket a honlapot kiszolgáló szerver küldi le a böngészőnek és a böngésző letárolja azokat. Ha a honlapot ugyanazzal a böngészővel látogatják meg, ugyanarról a gépről, akkor  a szerver megkapja a korábban letárolt adatokat.

 

A honlapunkon alkalmazott sütik:

4.2.1. A honlap alapvető működését támogató (feltétlenül szükséges) sütik: Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a látogató böngészni tudjon a weboldalon és használhassa az oldal egyes funkcióit. Ezen sütik nélkül az adatkezelő nem tudja garantálni a honlap megfelelő működését.

4.2.2. Statisztikai célú sütik: A honlap fejlesztésének, a látogatók számára biztosított élmények javításának céljából az adatkezelő a honlapon statisztikai célú sütiket alkalmazhat, melyek lehetővé teszik az adatkezelő számára, hogy információt gyűjtsenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a sütik a látogatót nem azonosítják be, csupán olyan jellegű adatokat gyűjtenek, mint például, hogy a látogató hány oldalra kattintott, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, stb.

4.2.3. Hirdetési sütik: Ezen sütiket az adatkezelő hirdetőpartnerei helyezik el a honlapon keresztül. Ezeket a sütiket harmadik személyek a látogató érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő hirdetések megjelenítésére használhatják. A működésük során ezek a sütik nem tárolnak közvetlenül személyes adatokat, de egyedileg azonosítják a böngészőt és az eszközt.

A honlapon alkalmazott sütik:

Süti megnevezése, típusa Cél Jogalap Tárolási, érvényességi idő
WordPress tartalomkezelő saját cookiejai

(alapvető működést biztosító)

A Honlap alap működésének biztosítása, a Honlapon történő navigáció könnyítése. Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) (f) pont], a honlap egyes elemei csak ezáltal válnak használhatóvá. A munkamenet befejezéséig.
Google Analytics alap

(statisztikai célú)

A honlap teljesítményének optimalizálása és a látogatottsági adatok gyűjtése, anonimizált módon. Az érintett látogató hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) (a) pont]. 2 év
pll_language

(statisztikai célú)

Meghatározza a látogató által használt nyelv azonosítóját. Az érintett látogató hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) (a) pont]. 1 év
Google Analytics teljes

(hirdetési)

Honlap látogatottsági statisztika gyűjtése és konverziókövetés. Lehetővé teszi, hogy az Analytics az egyébként is gyűjtött adatok mellett a Google hirdetési cookie-kból is gyűjthessen adatokat a felhasználókról. Az érintett látogató hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) (a) pont]. A munkamenet befejezéséig.

 

A honlappal összefüggésben Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A Google ezeket az információkat az adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a honlap látogatottságát és a honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az eszköz használatát lehetőség van korlátozni vagy letiltani a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat bővebben: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Mindazonáltal, a honlapra látogató, amennyiben kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a weboldalakról érkező sütiket. További információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Mindazonáltal vegye figyelembe, hogy a honlap bizonyos területei csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, azaz azok kikapcsolásával megakadályozhatja, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje.

Segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

A cookie használatról a honlapra először látogató értesítést kap a felugró ablakban, ahol a megfelelő gomb megnyomásával jelezheti, hogy a honlapon alkalmazott sütik használatát elfogadja (ide nem értve a jogos érdek alapján alkalmazott sütit). Amennyiben az oldalon használt sütik alkalmazásához az érintett nem járul hozzá, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg vagy nem működnek megfelelően. A sütik használatának megtiltása továbbá hatással lehet a megjelenésre és a felhasználói élményre. A honlapon használt sütik használatához való hozzájárulás a későbbiek során bármikor visszavonható.

4.3. A Kapcsolat oldalon megadott személyes adatok

A honlap Kapcsolat oldalán keresztül a honlapra látogató érintettnek lehetősége van arra, hogy írásban felkeresse az adatkezelőt, üzenetet küldjön az adatkezelő részére bármely kérdésével, észrevételével kapcsolatban. A honlapon keresztül beküldött üzenetre az adatkezelő az érintett által megadott e-mail címre eljuttatott levelében válaszol.

Amennyiben a honlapra látogató valamely szolgáltatás kapcsán e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a Látogató e-mail címét, amit kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához, kapcsolattartáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezel.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Adatkezelő a 4. pontban meghatározott személyes adatokat az ott megjelölt ideig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolhatja. A tárolási időt követően a személyes adatokat az adatkezelő megsemmisíti.

Amennyiben a tárolási időn belül olyan hatósági vagy bírósági eljárás indul, amely az illetékes hatóság értesítése alapján a fent megjelölt személyes adatok valamelyikét érinti, úgy az adott személyes adatra irányadó tárolási idő ezen eljárás jogerős befejezéséig tart (meghosszabbodik).

 1. ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatfeldolgozó minden esetben az adatkezelő utasítására járhat csak el, az Adatkezelő határozza meg az adatok felhasználásának módját, az adatkezelés célját. Az adatfeldolgozó nem kezelheti az adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját vagy a szerződésében rögzítetten kívüli egyéb célra.

Adatkezelő a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi tevékenységekre az itt megjelölt adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 • Tárhely szolgáltatás, a honlap technikai feltételeinek biztosítása

– neve:  IT & COFFEE Kft.

– címe: 1205 Budapest, Határ út 68.

– elérhetősége: support@itcoffee.hu

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatfeldolgozóhoz a honlap működtetése, feladatai ellátása körében kerül(het)nek az érintett személyes adatai, azokat csak célhoz kötötten, feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben használhatja fel.

 1. ADATBIZTONSÁG:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő a személyes adatokat köteles úgy tárolni, hogy, azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, azaz adatkezelőnek kizárólag a 4. pontban megjelölt adatkezelési cél elérésében közreműködő munkatársai, a céllal arányos mértékben és ideig férhessenek hozzá a személyes adatokhoz.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI:
 • A hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a kezelt adatokra, abból a célból, ami okán kezelték, már nincs szükség vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (visszavonja GDPR 6. cikk (1) (a) pont szerinti hozzájárulását) és nincs más jogalap az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezeli.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (adatok zárolása).
 • Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat saját céljaira felhasználja, egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak további kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. AZ ÉRINTETTI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos intézkedéseket az alábbi elérhetőségeken tudja kezdeményezni:

– postai úton a 2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 27. címen,
– e-mail útján a ralelektro@ralelektro.hu e-mail címen.

 1. PANASZTÉTEL

Amennyiben az érintett az adatkezelőt felkereste már a fenti jogainak gyakorlásával, azonban a személyes adatok kezelésével kapcsolatban álláspontja szerint jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve megítélése szerint az adatkezelő a személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlását korlátozza vagy kérelmét megtagadja, az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az illetékes hatóságnál, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Ilyen az illetékes hatóság előtt lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett, a jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Fővárosi Törvényszék vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt peres eljárást indíthat. Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. IRÁNYADÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK:
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő bármikor jogosult felülvizsgálni és módosítani. Amennyiben a jelen Tájékoztató módosításra kerül, úgy a módosított verziót adatkezelő a honlapján haladéktalanul elérhetővé teszi.

 1. augusztus 13.